Voor alle diensten geleverd door Connect Business Academy gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan bij aankoop van online trainingen.

Identiteit van de ondernemer

Deze webshop wordt mede mogelijk gemaakt door Annexis International B.V. (Annexis), gevestigd aan de Dunckellaan 53, 6132 BK te Sittard (Nederland, KvK-nr. NL 59604654, BTW-nr. NL853565570 B01). 

Annexis heeft een duurzame, commerciële samenwerking met de producenten van de producten die via deze webshop worden aangeboden. Tevens is Annexis door de producenten gemachtigd de verkoop en aankoop van de producten namens deze partijen tot stand te brengen. 

Naast het faciliteren van de aankoop/verkoop is Annexis verantwoordelijk dat de door de producenten beloofde kwaliteit en levering te allen tijde binnen de omschreven condities en algemene regels voor e-commerce transacties geschiedt. Indien producenten niet voldoen aan de beloofde kwaliteit en levering van goederen zoals binnen omschreven condities en algemene regels voor e-commerce transacties is vastgesteld, dient er contact opgenomen te worden met de support afdeling. 

Op transacties via deze webshop is het Nederlandse recht toepasbaar.

Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Connect Business Academy een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus/online training sluit.
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Online training: e-learning, live workshop, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke van Connect Business Academy.

Een inschrijving voor een online training impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

Connect Business Academy behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen (zonder Cursist en/of Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen). De (meest) actuele voorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website(s).

Zolang Cursist en/of Opdrachtgever van de diensten van Connect Business Academy gebruik maakt, betekent dat dat Cursist en/of Opdrachtgever zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden.

Inschrijving en bevestiging

De opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van Connect Business Academy aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

Overeenkomsten tussen opdrachtgever en Connect Business Academy komen slechts tot stand, indien de aanmelding door Connect Business Academy aan opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.

Connect Business Academy heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.

Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de training(en) kunnen worden gevolgd. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Connect Business Academy opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Na aanschaf van een online cursus heeft Cursist via het persoonlijk account toegang tot deze cursus voor de duur van ten minste twee maanden. Na het verstrijken van deze periode vervalt het persoonlijke account automatisch.

Tijdens het bestelproces moet de Cursist  Inloggegevens opgeven. Wanneer de Cursist  Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Connect Business Academy voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.

Prijsstelling

Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Connect Business Academy.

De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld..

Annulering/wijziging/betaling

Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de training worden gevolgd.

Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan [email protected].

Het is niet mogelijk de aankoop van een online training te annuleren.

In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Connect Business Academy zelf anders bepaalt.

Aansprakelijkheid

Connect Business Academy is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online- of offlinecursus van Connect Business Academy tenzij aan Connect Business Academy opzet of grove schuld kan worden verweten.

Indien Connect Business Academy op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.

Connect Business Academy heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Connect Business Academy kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Connect Business Academy op geen enkele wijze. 

Connect Business Academy zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen verzorgen. Bij updates van trainingen zal de lay-out, opties en functionaliteiten in de trainingen kunnen afwijken van de originele aankoop via de website. Connect Business Academy is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Websites en Content van Connect Business Academy (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle cursusmaterialen, online cursussen, video’s, infographics en alle Content) berusten uitsluitend bij Connect Business Academy, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Het is Cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Connect Business Academy (onderdelen van) de Website en/of Content op welke wijze en in welke vorm en met welk doel dan ook te (doen) kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is Cursist slechts toegestaan om Content (al dan niet tegen betaling) voor persoonlijk gebruik te downloaden.

Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen

Overmacht

Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische storingen, die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan Connect Business Academy kan worden toegerekend.

Wanneer Connect Business Academy verwacht dat zij tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt zij dit onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever en/of Cursist.

Indien Connect Business Academy door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.